Board Members

2019 Board Members

2019 Board Members

2019 Board Members

image10

 Kaijiang Zhang;  Li Xu;  Jasmine (Yingchun) Lu;  Dachao Li;  Wenmei Xue;   Mingxiang Lin;  Xiaobo Zhu;  Zhiqiang Yang;  Yuan Cheng;  Yunlong  Zhang;  Chii-Fen Wang;  Yang Deng;  Xizhe Zhao; Xindi Yu;  Xiaozhou (John) Zhang 

2018 board members

2019 Board Members

2019 Board Members

image11

 Chen, Yunshen ; Cheng, Yuan; Lei, Yabin; Li, Dachao; Lin, Mingxiang; Lu,  Yingchun; Ma, Baoqing; Wang, Chii-Fen; Wang, Lijuan; Xu, Li; Xue,  Wenmei; Yang, Zhiqiang; Yuan, Yanhua; Zeng, Fanwen; Zhang, Kaijiang;  Zhang, Shel; Zhang, Yunlong; Treasurer: Xiaoqiu Wu; Web Master: HongHong  Li

2017 board members

2017 board members

2017 board members

image12

 Xiaodong (Shel) Zhang, Zhiqiang Yang, Dachao Li, Kaijiang Zhang,  Mingxiang Lin, Li Xu, Yabin Lei, Jijun Xing(counsellor), Yuan Cheng,  Baoqing Ma, Hu Feng (Consul), Wenmei Xue, Yingchun Li, Lijuan Wang,  Shuji Luo, Yunlong Zhang (Busy)

2016 board members

2017 board members

2017 board members

image13

....


2015 Board Members

2015 Board Members

2015 Board Members

image14

....

2014 board members

2015 Board Members

2015 Board Members

image15

 

Back: Left to right – Drs. Zhiqiang Yang, Jian Wu, Baoqing Ma, Yabin Lei, Kun Wang, Li Xu and Hongwei Shen

Front Left to right – Drs. Guowen Liu, Mark Zhen, Lijuan Wang, Wendy Zhong, Yingchun Lu, Peng Zhang, Shuji Luo and Fanwen Zeng

2013 board members

2013 board members

2013 board members

image16

 Board of Directors (15): Zhong, Wendy (president) ; Li, Zhigang (Jack) ;  Liu, Min ; Wang, Jian (John) ; Boli Zhou ; Lijuan Wang ; Kunwang ;  Baoqing Ma ; Peng Zhang ; Xiang Zhu ; Yabin Lei ; Yingchun Lu ; Hongwei  Shen ; Mark Zhen (president-elect) ; Xiaodong Zhang ; Honghong Li  (officer) ; xiaoqiu Wu (officer) ; Sunny Wang (officer) ; Fanwen Zeng  (Immediate past president) 

2012 board members

2013 board members

2013 board members

image17

2011 Board Members

2011 Board Members

2011 Board Members

image18

2010 board members

2011 Board Members

2011 Board Members

image19

2009 board members

2009 board members

2009 board members

image20

Wang,Sunny;  Zhang, Duxi;   Huang, Yong;   Li, Fangbiao;   Zeng, Fanwen;   Wang, Yanong;  Zhong, Wendy;   Ding, Qingjie;   Gao, Zhongli;   Xu,Teng;   Dong,Jinquan;   Wei,Bin;   Li,Wenni;   Quinn K. Tong

Advisory Board 2009:

Hu, Longqin; Cao, Guang; Cao, Ping; Chang, David Y. ; Chen, Chien-Kuang; Chen, Guodong; Chen, K. Y. ; Chen, Meng-Hsin; Chen, Shaoqing; Cheung, Hong-Son; Chiang, Joseph; Duh, How-Yunn; Guo, Paul; Ho, Teh C.; Hu, Kevin; Hsieh, Tony Y.; Lan, Shih-Jung; Li, Ge; Ma, Wuping; Qian, Kuangnan; Shi, Shawn; Shih, Neng-Yang; Siew, Ernest; Su, Heng; Sun, Yongkui ; Tan, Hock; Wang, Stephen; Wang, Yuguang; Wu, Xiaoqiu; Xia, Tianhui; Yeh, Lisa; Zhang, DongLu; Zhang, Hongjian; Zhang, Xumu.

2008 board members

2009 board members

2009 board members

image21

2007 Board Members

2007 Board Members

2007 Board Members

image22

2006 board members

2007 Board Members

2007 Board Members

image23

....

2005 board members

2005 board members

2005 board members

....

2004 board members

2005 board members

2005 board members

image24